MAJORSTUEN UNDER UTVIKLING

BLI MED Å UTVIKLE MAJORSTUEN TIL BYENS MEST ATTRAKTIVE BYDEL FOR BEBOERE, BESØKENDE OG NÆRINGSDRIVENDE

Majorstuenområdet står ovenfor store endringer i tiden som kommer og for å kunne ta del i de nye mulighetene og løse utfordringene på best mulig måte ble det på årsmøtet i BHVG besluttet å iverksette et forprosjekt for å konkretisere og kartlegge hvordan "Destinasjon Majorstuen" skal posisjonere seg for å fremstå som den mest attraktive "bydelen" i Osloområdet å bo, arbeide og oppholde seg, basert på et bærekraftig handels- og servicenæring.

En bredt sammensatt og engasjert prosjektgruppe med hovedsakelig gårdeiere og næringsdrivende, har hatt god framdrift og har nå kommet så langt at de er klare til å presentere en helhetlig merkevarestrategi. Denne skal være rettledende for all markedskommunikasjon, og sikre at Majorstuen som handels- og serviceområde fremstår enhetlig, helhetlig og mer attraktivt. Det vil bli en egen seanse for presentasjon og lansering av den nye merkevarestrategien umiddelbart etter at årsmøtets agenda er ferdigstilt. Her vil også næringsdrivende bli inviterte til å delta.

RUTER VIL BYGGE HØYT OG TETT PÅ LOKKET OVER MAJORSTUEN STASJON

Når Fornebubanen kommer, skal T-banestasjonen på Majorstuen graves ned. På toppen planlegger kommunen massiv boligbygging. I tre år har Ruter arbeidet med planeneom ny stasjon på Majorstuen. Den skal bygges i to etasjer under bakken. På dagens stasjonsområde vil kollektivselskapet ha en ny bydel. Totalt utgjør den foreslåtte bygningsmassen ca. 110.000 kvadratmeter og inkluderer ca. 500 leiligheter.

Anleggsarbeider for nye trikkeskinner og trikkeholdeplass i Bogstadveien og Valkyriegata starter i 2019. Dette vil medføre graving i veibanen og forstyrrelse av øvrig trafikk i anleggsperioden over en lengre periode.

OBOS, i samarbeid med Veidekke har planer om å bygge 5000 boliger mellom Frogner stadion og Majorstuen skole

Ny to-etasjers underjordisk T-banestasjon planlegges under Kirkeveien med oppganger på hver side av Kirkeveien, en av dem på Valkyrien plass i forbindelse med bygging av Fornebubanen og ny sentrumstunnel

I forbindelse med bygging av ny underjordisk stasjon på Majorstuen har Nordea Liv undersøkt muligheter for å utvikle Vinkelgården med flere boligetasjer over bygge

Fram Eiendom står bak oppgradering og utbygging av ca 4500 m2 forretningslokale og 65 leiligheter i Valkyriegaten 1-3.

Aspelin Ramm Eiendom AS og Bertel og Steen er i gang med et prosjekt som omfatter  «oppgradering og transformasjon av et særdeles sentralt og viktig område i Oslo sentrum».

HVA SKJER I BOGSTADVEIEN

JULEGATEN

SKAPER TRIVSEL OG FORNØYDE KUNDER

Julegaten ble etablert som et spleiselag mellom gårdeierforeningen(BHVG), Bymiljøetaten( BYM) og næringsforeningen(MBN). Juledekorasjonene dekker området fra Parkveien gjennom Hegdhaugsveien og Bogstadveien helt opp til Majorstukrysset.Den årlige driften dekkes i felleskap av BHVG og MBN, men vi håper å få BYM med i løpet av 2017

FJERNVARME

VI DRIFTER OG KJØPER INN FJERNVARME


BHV Gårdeierforening drifter på vegne av gårdeierne varmeanlegget i Bogstadveien, Hegdehaugsveien og Valkyriegaten. En viktig oppgave er å forhandle frem de beste prisene og besørge innkjøp av varme til de mange og brede fortauene som går på begge sider av handlegaten.

BOGSTADVEIEN VEKKER INTERNASJONAL INTERESSE

Delegasjon fra Montréal Canada besøker Bogstadveien

I begynnelsen av februar fikk vi besøk av en delegasjon fra Montréal kommune som ønsket å se nærmere på snøsmelteanlegget i Bogstadveien, samt å lære av de erfaringer vi har gjort oss så langt. Montréal planlegger å iverksette tilsvarende tiltak med fjernvarme i byens største handlegate "Rue Sainte - Catherine Ouest». Gaten ligger i sentrum av Montréal og vil være delvis bilfri med 6 m brede fortau. Representante fra kommunen fikk en innføring i hvordan prosessen hadde foregått, hvordan vi  jobbet for å ivareta handlegatens interesser, samt muligheter og utfordringer ved å iverksette et så omfattende prosjekt.  Til slutt tok vi med delegasjonen ned i en kjeller for å se hvordan en varmeveksel fungerer når den er i drift. Vi ønsker Montréal Kommune lykke til og gleder oss over å være et eksempel til etterfølgelse.

Lønn som fortjent - prosjekt i samarbeid med Kirkens bymisjon 

I 2015 inngikk BHV Gårdeierforening og MBN en kontrakt med Lønn som fortjent. Lønn som fortjent er et arbeidstilbud i regi av Kirkens Bymisjon, og skal være et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. 

Kirkens Bymisjon driver sosialt entreprenør-skap hvor kjøp av gateryddingen er selve fundamentet for arbeidstilbudet. Avtalen med gaterydding i Majorstuaområdet er en kjærkommen tjeneste, og bidrar til at store deler av våre gater er fri for søppel.

Intensjonen er å fortsette samarbeidet og utvike det videre i årene som kommer.